Hoe werkt het?

De producten op deze pagina worden geleverd door Opleidingscentrum Kersten. Door op deze pagina op de afbeelding of de "Meer info" link te klikken kom je op de productpagina van Kersten, op deze productpagina's kun je bij vragen of problemen alle relevante informatie vinden. Bij aankoop van een thuisstudie is de koop bindend en niet terug te draaien daar de klant direct toegang verkrijgt tot de door hem/haar gekochte cursus of opleiding.

Je kunt betalen met iDeal, Bancontact, PayPal, creditcard en paysafecard.
Alle transacties gaan via Plug&Pay en zijn veilig en betrouwbaar.

Acupressuur & meridiaan­leer

Rug, schouder en nek­klachten zijn veel voor­komende proble­men. Omdat acupres­suur van dezelfde princi­pes uit­gaat als acupunc­tuur, is het een met succes bewe­zen thera­pie.

Meer info, prijs & bestellen

Chakra Reflexologie

Het lichaam heeft 7 grote Chakra’s, gele­gen op romp en hoofd, daar­naast hebben we hand­chakra’s, voet­chakra’s en knie­chakra’s en vele kleine Chakra’s. Ont­dek hoe je de Chakra's kunt behan­delen.

Meer info, prijs & bestellen

Hoofd, nek & schouder­massage

Chinese hoofd­massage is een pit­tige maar ontspan­nende massage waar­bij de meri­dianen en acupunt­en worden gesti­muleerd en de ener­gie weer vrij kan stro­men.

Meer info, prijs & bestellen

Bindweefsel en cupping­massage

D.m.v. spe­ciale cos­metische bind­weefsel-massage krijgt de huid een opti­male door­bloe­ding, waardoor rim­pels ver­vagen en de huid­conditie ver­betert.

Meer info, prijs & bestellen

Gezicht, buik & cellulitis

De cosme­tische Cryo behan­deling werkt goed tegen cellu­litis en geeft ook een wonder­baar­lijk ver­jongend ef­fect, door het lichaam plaat­selijk bloot te stel­len aan extre­me kou.

Meer info, prijs & bestellen

Cryo massage­therapie

Cryo Massage kan reuma­klachten ver­minde­ren. Door het lichaam plaatse­lijk bloot te stel­len aan extre­me kou, wordt de pijn en stijf­heid ver­min­derd en het immuun­sys­teem ver­sterkt.

Meer info, prijs & bestellen

Cupping massage

Deze massage werkt heel sterk rei­nigend en is goed te gebrui­ken tegen cellu­litis, maar zeker ook bij rug­klachten. Door een cup­ping massage toe te pas­sen zullen gif­stoffen wor­den afge­voerd.

Meer info, prijs & bestellen

Diepte massage

Ontdek hoe je een Diepte massage kunt geven en klacht­en kunt behan­delen. De spie­ren krij­gen een opti­male door­bloe­ding en wor­den weer soe­pel. Dit is te verge­lij­ken met een sport­massage!

Meer info, prijs & bestellen

Drukpuntmassage gezicht

Een drukpunt­massage werkt als een face­lift! Door mid­del van spe­ciale massage­tech­nieken wor­den de acupun­ten van het ge­zicht gemas­seerd waar­door de door­stro­ming opti­maal wordt. Het is een ver­jongings­kuur.

Meer info, prijs & bestellen

Edelsteenmassage

Door het ge­bruik van de edel­steen kun je een diepte­massage ver­zor­gen zon­der je han­den te be­las­ten. Je leert op een effi­ciënte ma­nier pro­bleem­gebie­den te be­han­delen zon­der zelf moe te wor­den.

Meer info, prijs & bestellen

Energetisch Reset & EFT

De patro­nen, over­tui­gingen en be­per­kende ge­dach­ten van waar­uit wij meest­al auto­matisch rea­geren wor­den ge­reset waar­door er ruim­te komt om van­uit jouw ei­gen we­ten je le­ven te creëren.

Meer info, prijs & bestellen

Fibromyalgie massage

Mensen met de diag­nose fibro­myal­gie (of weke delen reuma) heb­ben baat bij een massage en onder­vinden min­der pijn na deze fibro­myal­gie massage. Hoe heer­lijk om men­sen met fibro­myal­gie te kun­nen hel­pen.

Meer info, prijs & bestellen

Gezichtsbehandeling

Met deze thuis­studie gezichts­behandeling leer je d.m.v. on­line film­materi­aal een com­plete gezichts­behande­ling te ge­ven. Gelaats­ver­zorging, zo­danig dat de huid nor­maal kan func­tio­neren.

Meer info, prijs & bestellen

Gezichtsmassage & lymfedrainage

Bij plas­tische chi­rur­gie, maar ook bij het ver­wij­deren van huid­kanker ont­staat er na de ope­ratie veel­al vocht­opho­ping waar­door er span­ning op de wond en lit­teken komt te staan.

Meer info, prijs & bestellen

Hand & Voetmassage

Geef een heerlijk ont­span­nende massage van han­den en voe­ten! Door de han­den en voe­ten te masseren zal jouw cliënt, va­der, moe­der, doch­ter, zoon, vriend of vriendin heer­lijk ont­span­nen.

Meer info, prijs & bestellen

Handreflexologie

Handreflexologie werd in de oud­heid reeds als the­rapie ge­bruikt. Door de reflex­punten in de han­den ste­vig te mas­seren ver­be­tert de door­stro­ming van emo­tionele en fysieke ener­gie.

Meer info, prijs & bestellen

Holistic pulsing

Kleine en gro­tere pul­sen stro­men als golf­jes door het he­le lichaam en om­dat wij uit meer dan 70% wa­ter be­staan heeft Holis­tic pul­sing in­vloed tot op cel­niveau.

Meer info, prijs & bestellen

Hoofdpijnmassage

Veel mensen lij­den aan hoofd­pijn, soms dage­lijks. Mi­graine en span­nings­hoofd­pijn zijn veel­gehoor­de klach­ten. Met deze cur­sus kun jij men­sen effi­ciënt behan­delen.

Meer info, prijs & bestellen

Hot Bottle massage

De flessen vor­men een warmte­bron die het lichaam laat ont­span­nen en heeft een he­lend ef­fect waar­mee toxines (afval­stoffen) afge­voerd wor­den. Door de combi­natie van warm­te en bewe­ging ont­spant het spier­weefsel.

Meer info, prijs & bestellen

Hotstone massage

Heerlijk om te onder­gaan én ook om te ge­ven! Deze massage werd in de oud­heid reeds als thera­pie ge­bruikt. Tegen­woor­dig is het één van de meest ge­vraagVde en aan­ge­bo­den vor­men van massage in wellness-oorden.

Meer info, prijs & bestellen

Indonesische massage Pitjit

Je laten masseren en het er­va­ren van de he­len­de kracht van de pitjit in het da­ge­lijk­se le­ven is in Indo­nesië de ge­woon­ste zaak van de we­reld. Ieder­een kent wel een ‘Ibu’ [Iboe] of ‘Toekan’ Pitjit.

Meer info, prijs & bestellen

Intuïtieve ontwikkeling & magnetiseren

Magnetiseren kan ieder­een. Je in­tuïtie­ve vermo­gens kun je ver­sterk­en door oe­fe­ningen te doen! Je leert in deze on­line cur­sus de aura­lagen te voe­len en te be­han­de­len.

Meer info, prijs & bestellen

Kruidenstempelmassage

De kruiden­stem­pel­massage stimu­leert het lichaam en brengt het tege­lij­ker­tijd tot rust. De stempel­massage acti­veert de stof­wisse­ling en ver­betert de bloeds­omloop. Een heer­lijke massage.

Meer info, prijs & bestellen

Massage na chemo­therapie

Veel mensen die chemo­thera­pie onder­gaan heb­ben last van bij­wer­kingen. Door een massage van de han­den/­armen en voe­ten/­benen kun­nen de klach­ten ver­be­teren.

Meer info, prijs & bestellen

Magnetiseren met edel­stenen

Ontdek hoe je de chakra's behan­delt en met edel­stenen klacht­en verbe­tert. Na de cur­sus heb je het ver­mogen te magne­tise­ren en aura's te zien. Je kent de bete­kenis van de chakra's.

Meer info, prijs & bestellen

Onderarm-technieken

Deze mas­sage wordt ook wel Lomi Lomi ge­noemd. Door ook met de elle­bogen en de onder­armen te mas­seren maakt de mas­seur een dansen­de bewe­ging en is de­ze mas­sage heer­lijk om te ge­ven.

Meer info, prijs & bestellen

Medical Taping

Bij bles­sures en niet goed func­tio­neren van de spie­ren en ban­den rond ge­wricht­en kun je aan­vul­lende onder­steu­ning bie­den en de spie­ren ook na de behan­deling de onder­steu­ning blij­ven bie­den die nood­zake­lijk zijn.

Meer info, prijs & bestellen

Ontspanningsmassage

Leer een heer­lij­ke ontspan­nings­mas­sage te ge­ven, niet al­leen heer­lijk om te ont­vangen maar ook om te ge­ven! Cur­sus mas­sage: Alle basis­be­grip­pen en tech­nie­ken van het mas­seren ko­men in deze leer­zame cur­sus aan bod.

Meer info, prijs & bestellen

Oorreflexologie

Oorreflexo­logie of Auri­culo­thera­pie is een dui­zen­den ja­ren oude metho­de om pij­nen te bestrij­den. In de ja­ren 60/70 heeft de Fran­se arts Paul No­gier de ba­sis ge­legd voor de Wes­ter­se Auri­culo­thera­pie.

Meer info, prijs & bestellen

Shiatsu

Shiatsu is een druk­punt­mas­sage waar­bij het gehe­le lichaam wordt be­han­deld. Een heer­lijk ont­span­nende be­hande­ling waar­bij de kle­ding aan kan blij­ven en die dus erg laag­drempe­lig is.

Meer info, prijs & bestellen

Stoelmassage

Stoelmassage is een kort­duren­de mas­sage van 15 tot 20 minu­ten. Cliën­ten hou­den hun kle­ding erbij aan. Je ge­bruikt een spe­ciaal voor stoel­mas­sage ont­wor­pen stoel die je gemak­kelijk kunt mee­nemen.

Meer info, prijs & bestellen

Thaise massage

Thaise massage is een druk­punt­mas­sage waar­bij de cliënt de kle­ding aan kan hou­den.D.m.v. spe­ciale mas­sage­tech­nieken wor­den de acu­pun­ten van het gehe­le lichaam ge­mas­seerd .

Meer info, prijs & bestellen

Thaise Voetmassage

Dit is een mas­sage van de voe­ten en onder­benen waar­bij het natuur­lijk gene­zings­pro­ces en de ener­gie­door­stro­ming door het behan­delen van de acu­pres­suur­pun­ten en reflex­pun­ten wordt geac­ti­veerd.

Meer info, prijs & bestellen

Therapeutische mas­sage bij rug­klach­ten

Rugklachten beho­ren tot één van de meest­voor­komen­de klach­ten. Ver­ant­wood rug­klach­ten behan­de­len d.m.v. mas­sage, cup­ping, acu­pres­suur, voet­reflexo­logie en oe­fe­ning­en voor de cliënt, kun­nen rug­klach­ten ver­hol­pen wor­den.

Meer info, prijs & bestellen

Therapeutische Voet­reflexo­logie

Tij­dens deze waar­devol­le cur­sus thera­peu­tische voet­reflexo­logie kun je je ver­die­pen in het diag­nosti­ceren en be­hande­len van aller­lei klach­ten van cliën­ten, waar­bij voet­reflex- en hand­reflex­mas­sage op­los­sing en be­vrij­ding bie­den.

Meer info, prijs & bestellen

Voetreflexologie

Voetreflexo­logie is een oud Chi­nees en Indi­aas diag­nos­tisch en thera­peu­tisch sys­teem. De thera­peu­tische wer­king er­van is holis­tisch: lichaam en geest wor­den in ba­lans ge­bracht en ge­stoor­de of ge­blok­keer­de ener­gie krijgt een be­tere door­stro­ming en klach­ten ver­dwij­nen.

Meer info, prijs & bestellen

 

 Volg ons op FacebookPersoonlijk consult

Je kunt hier ook terecht voor een betrouw­bare spiri­tuele adviseur.

Ga naar de consulenten


Dier algemeen

Juli 2024

Wat zijn de voor­spellingen voor deze maand?

Lees meer...


Meld je aan voor onze nieuws­brief

Wil je op de hoogte gehou­den worden van de nieuw­tjes op Catharina­Web?

 

Spirituele Community

spirituele community Toegang tot diverse spirituele cursussen en ervaringen uitwisselen in een besloten en veilige omgeving.

Lees meer...Mediumschap

mediumschap Thuis­studie waar­in je leert de stem van je gids of gidsen te ho­ren. Chan­nelen wordt een onder­deel van je le­ven.

Lees meer...


Reizen algemeen

Paranormaal ontwaken

paranormaal ontwaken Een e-book om je para­normale gaven te ont­wikkelen van Maddy Kersten. Niet goed geld terug.

Lees meer...


Cursus tarot

cursus tarot Een e-cursus tarot van Maddy Kersten. Start met de cursus en ontvang het direct in je mail­box! Niet goed geld terug.

Lees meer...Maak je sjamanendrum

sjamaan.nl

Bezoek de shop


Engelen Antwoorden

Soms heb je een eenvoudig antwoord nodig op je vraag, een antwoord dat de spijker op zijn kop slaat. Deze kaarten van Doreen Virtue bieden je betrouwbare leiding

Lees meer...


Muziek algemeen

'Dit boek ontstond als gevolg van een visioen dat ik jaren geleden kreeg...' schrijft de Chippewa medicijn­man, ziener en Indiaanse leider Sun Bear. En in Het Medijnwiel zetten hij en zijn helpster Wabun dit visioen uiteen in een geheel nieuw stelsel van aarde-astrologie.
Cover van dit boek is © CatharinaWeb vof.

Koop Het Medicijnwiel


Cursus Lenormand

lenormandWil je de gehei­men van de kaar­ten van Mlle Lenor­mand ont­dekken? Start met de Lenor­mand cursus en ont­vang het e-boek direct in je mail­box! Niet goed geld terug.

Lees meer